Skip to main content

Dankzij haptotherapie weet ik dat mijn lijf de antwoorden geeft als ik daarnaar luister. Dat is iedere keer helend en stressverminderend.

De Vereniging van
HAPTOTHERAPEUTEN

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland, die streeft naar behoud en versterking van de positie van haptotherapie in de (eerstelijns) gezondheidszorg.
Haptotherapie speelt als volwaardig medisch contactberoep een belangrijke rol in het verbeteren van mentale weerbaarheid en (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland. Haar leden – opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten – voldoen aan alle hierbij passende hoge eisen op het gebied van kennis, kundigheid en professionaliteit.

Wat doet de VVH voor haar leden?

VVH stand op congres
Herkenbaarheid en zichtbaarheid
 • Zoekfunctie therapeuten
 • Herkenbaar beeldmerk GZ-Haptotherapeut
 • Vertegenwoordiging in samenleving
 • Actief mediabeleid
Onderling contact
 • VVH Community
 • Evenementen en VVH Café
 • Netwerken-intervisie
 • Kennis delen
Jonge man
Vrouw van middelbare leeftijd
Collectieve regelingen-kortingen
 • Klachtenregeling volgens Wkkgz
 • Collectiviteitskorting op verzekeringen
 • Vertrouwenspersonen
 • Voorzieningen
Bevordering deskundigheid en kwaliteit
 • Ondersteuning bij ondernemerschap en praktijkvoering
 • Informatie op Mijn VVH
 • Monitoren kwaliteit onderwijs (bij- en nascholing)
 • Marktonderzoek en benchmarking
Twee jonge mannen in de keuken

Geschiedenis van de haptotherapie

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep 'op haptonomische basis'.

Het beroep haptotherapeut vindt zijn oorsprong in het Nijmegen van de jaren vijftig, waar Frans Veldman de leer van de haptonomie ontwikkelt en de eerste opleiding start. Na Veldmans vertrek naar Frankrijk in 1980 ontstaan in Nederland diverse opleidingen, zowel voor haptonomie als voor de therapeutische toepassing daarvan: haptotherapie.

Door de toename van het aantal haptotherapeuten groeit de behoefte aan profileren en professionaliseren.

In 1993 wordt een beroepsvereniging opgericht: de Vereniging van Haptotherapeuten VVH en wordt de haptotherapie definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sindsdien in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt, die heeft geleid tot een erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg.

Door de introductie van het beeldmerk GZ-Haptotherapeut is de herkenbaarheid vergroot en zijn strikte kwaliteitseisen vastgelegd. Nu kennen haptotherapeuten onder meer een beroepscode en een klachtenregeling en worden hun behandelingen vergoed door zorgverzekeraars.

Kaft boek Werken met gevoel

Werken met gevoel beschrijft de geschiedenis van het beroep en de beroepsvereniging als een turbulent proces, van gedrevenheid en botsende visies.
Na twintig jaar VVH lijkt de tijd rijp om verschillen te overbruggen en partijen weer met elkaar te verbinden.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en bereidt de hoofdlijnen van het beleid voor. Die legt zij ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering (ALV). Zonodig stelt zij ondersteunende commissies en/of werkgroepen aan om (tijdelijk) projecten uit te voeren. De vereniging wordt ondersteund door het verenigingsbureau, dat 1,5 fte telt.

Laurens de Kleine,
Voorzitter

Monica Pollmann,
Algemeen bestuurslid

Roos Bits-Derksen,
Algemeen bestuurslid

Bert Adolfsen ,
Algemeen bestuurslid

Commissies

De vereniging heeft een aantal commissies die onafhankelijk / zelfstandig de controle uitoefenen ten aanzien van registratie.
Accreditatiecommissie

Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het bestuur ten aanzien van de accreditatie van opleidingen haptotherapie. Daarnaast accrediteert zij activiteiten en nascholingen ten behoeve van de permanente scholing.

De toetsing van de opleidingen haptotherapie vindt daarnaast onafhankelijk plaats door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO), onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Carolien Bazelmans (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie

Deze commissie behandelt klachten van cliënten. De commissie wordt per zaak aangevuld met drie geregisteerde GZ-Haptotherapeuten.

Mr. Tjaard van Löben Sels, voorzitter
Mr. Job van der Pijl, secretaris

Registratiecommissie

Deze commissie controleert en beoordeelt individuele aanvragen voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten aan de hand van de toelatingseisen. Daarnaast beoordeelt zij vijfjaarlijks alle geregistreerden op de eisen voor herregistratie.

Mans Kuijpers (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden, het is een plek om te netwerken en kennis te delen. De avonden worden georganiseerd door een werkgroep en staan open voor iedereen.